მთავარი გვერდი - ლოცვანი

დაუჯდომელი „იტირე სულო“
(მარხვაში საკითხავი)

დასაწყისი ლოცვები

ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო იესო ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ. ამინ.
დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა!
მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა; საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის, და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა, და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.
წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო შეგვიწყალენ ჩვენ (3-ჯერ).
დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ; უფალო გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩვენთაგან: მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი; წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი, სახელისა შენისათვის.
უფალო შეგვიწყალენ (3-ჯერ).
დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან. ამინ.

კონდაკი 1

მეუფეო წმიდაო და უფალო, ღმერთო ჩემო, მამაო ჩუენო ზეციურო, სულგრძელო და მრავალმოწყალეო, გევედრები შენ, წინაშე ყოვლადწმიდისა ხატისა ძისა შენისა, ცრემლთა მიერ სინანულისათა, და სიღრმითგან საარებულისა და მრავალთა მიერ ცოდვათა ჩემთა შემწიკულებულისა სულისა ჩემისა და გულითა მწუხარითა, შენ, უფალო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლითა მიერ სინანულისაჲთა!

იკოსი 1

შემოქმედო ანგელოსთაო და ყოვლისა ხილულისა და უხილავისაო, მომცემელო ჩუენდა ცხორებისაო, შენ შეგივრდები ლოცვითა და ვედრებითა შენდობისათვის ცოდვათა ჩემთა, ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, შეისმინე ლოცვაჲ და გოდებაჲ სულისა ჩემისაჲ და მიხსენ მე! დაფლულ ვარ ყოვლითურთ ცოდვათა შინა, უძლურებათა შინა მყოფ არს სული ჩემი, და გული ბოროტთა მიერ განზრახვათა სავსე არს. ვითარცა ქსელითა დედაზარდლისათა გარემოცულ არს სულთა მიერ ბოროტთა ყოველი არსებაჲ ჩემი. იტირე, სულო ჩემო, და ჰგოდებდე, და მწუხარებითა ღაღად-ჰყავ უფლისა მიმართ ღმრთისა ჩემისა; ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი 2

იესო, ყოვლად-მოწყალეო, შემეწიე მე, და ღირს მყავ დაუსჯელად აღვლენად ლოცვისა ჩემისა შენდა, განახუენ ბაგენი ჩემნი, და გული ჩემი განწმინდენ ბოროტთაგან ზრახვათა, რათა სიხარულითა გიღაღადებდე შენ: ალილუია.

იკოსი 2

იესო, ძეო ღმრთისაო, შემინდევ და შემიწყალე მე უძღები ესე. იესო ძეო ღმრთისაო, შემიწყალე მე, მავალი ბნელსა შინა, და ვერ მხილველი ნათლისა ჭეშმარიტებისა. იესო, მაცხოვარო ჩემი, შემიწყალე მე დამარღვეველი მცნებათა შენთა. იესო, მწყემსო ჩემო ყოვლად კეთილო მიხსენ მე, რომელმან ყოველი ცხორებაჲ ჩემი წარვაგე უდებებასა და ცოდვათა შინა. იესო, ძეო ღმრთისაო, მიხსენ მე, რამეთუ ამაოებათა შინა ქვეყნიურთასა დაინთქა სრულიად გული ჩემი. იესო, ყოვლადმოწყალეო, შემიწყალე მე, დანთქმული მზაკვართა და ბოროტთა განზრახვათა შინა. ღმერთო გულისა ჩემისაო, შეისმინე ჩემი, რომელი ვღაღადებ შენდა: ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი 3

იესო, ძეო ღმრთისაო, მიბოძე მე ძალაჲ მადლმოსილი, რაჲთა არა მეშინოდეს საქმისაგან ბოროტისა ამის ცხორებისაჲსა. სინანულითა და სიმდაბლითა მიჰყვებოდე გზასა შენსა და ვღაღადებდე შენდა მომართ: ალილუია.

იკოსი 3

უფალო, ღმერთო ჩემო, ვუწყი, რამეთუ საქმეთა მიერ სარცხვინოთა შევამწიკულე სული ჩემი, ამაოებათა მიერ დაბნელებული. და ვითარცა ურძანე ბრმასა აღხილვაჲ თუალთაჲ, შემეწიე მეცა აღხილვად ცოდვათაგან ჩემთა, რაჲთა ვიხილო სიბრძნე დიდებისა შენისაჲ. ღმერთო ჩემო მოწყალეო, შენ ჰრეკ კართა ზედა ტაძრისა შემწიკულებულისა გულისა ჩემისასა, შემეწიე რაჲთა განვუღო იგი ხმასა შენსა განწმედად ჩემდა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა. ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, იხილე უძლურებაჲ ჩემი და მომიტევენ ყოველი უსჯულოებაჲ ჩემი. ღმერთო, ღმერთო მაცხოვარო, მზეო წმიდაო, განმანათლებელო მოწყალებითა შენითა ჩვენ ცოდვილთასა, შეისმინე ხმისა ჩემისაჲ, ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო შემეწიე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა.

კონდაკი 4

აჰა, მოვალ შენდა იესო, ძეო ღმრთისაო და, შევრდომილი წინაშე ხატისა შენისა წმიდისა, ვადიდებ სულგრძელებასა შენსა რომელსა ჰყოფ ჩემდა მომართ ცოდვილისა, მგალობელი შენდა გალობისა ქებისასა: ალილუია.

იკოსი 4

ღმერთო, მამაო ჩუენო მოწყალეო, მე მხოლომან ვცოდე წინაშე შენსა, არა ღირს ვარ აღხილვად სიმაღლედ მიმართ დიდებისა შენისასა; სულო ჩემო, რაჲსათვის გძინავს, რაჲსათჳს დაინთქმები ცოდვათა შინა, ღაღად-ჰყავ უფლისა მიმართ სინანულითა: ღმერთო, განმწმიდე მე, ცოდვილი და შემიწყალე მე უსაზღუროჲთა მოწყალებითა შენითა. ვუწყი, უფალო, რამეთუ შეუძლებელ არს აღვლენაჲ წმიდისა ლოცვისაჲ წყაროჲსაგან მღურიისა, გარნა სულგრძელ ხარ შენ და მრავალმოწყალე, მარადის მყოფი ნათელი ჭეშმარიტი, ყოვლად ძლიერი, შემძლე ყოვლისაჲ, მზე სიმართლისაჲ, განმანათლებელი ყოვლისა სოფლისაჲ, და ჩუენ ცოდვილთაჲ; შენ ხარ დასაბამი დაუსაბამოჲ, შემოქმედი ყოვლისა არსისაჲ. შენ ხარ სიბრძნე, რომელი აღავსებ სიხარულითა გულთა ჩუენთა. შეისმინე ჩემი; ვღაღადებ შენდა მომართ, უფლისა ჩემისა, და შემიწყალე მე. დღესა ამას მხიარულ ქმნილი სასოებითა მოწყალებათა მიმართ შენთა, კადნიერ ვიქმნები თხოვად შენდა: შეისმინე გლოვაჲ სულისა ჩემისაჲ, შენდა მომართ მღაღადებლისაჲ, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, შემეწიე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი 5

იესო, ძეო ღმრთისაო, ღირს მყავ მე შეყუარებად შენდა ყოვლითა გულითა ჩემითა, და ყოვლითა გონებითა ჩემითა, და ყოვლითა სულითა ჩემითა და განმაბრძანე, რაჲთა აღუასრულო ნებაჲ შენი წმიდაჲ თჳნიერ მზაკუარებისა, რაჲთა ლმობიერებითა გიგალობო შენ: ალილუია.

იკოსი 5

ღმერთო მოწყალეო, ღირს მყავ მე გლოვად მწარედ, ცოდვათა გამო ჩემთა; მომეც მე ცრემლნი სინანულისანი, ღმერთო სულგრძელო, შეეხე საარებულსა სულსა ჩემსა, რაჲთა შევინანო უსამართლობანი ჩემნი. თუალთა ჩემთა წარაგეს სიწმინდე ქალწულებრივი და დაფარულ იქმნენ წყლულებათა მიერ ცოდვათა ჩემთა. ღმერთო, შეეხე თუალთა ჩემთა, რაჲთა არა ვიხილო მე ამაობანი ქუეყანისანი, ყურნი ჩემნი მწიკულევან იქმნენ სიმყრალეთა მიერ სიტყუათა კაცობრივთა უგუნურებისათა. მომივლინე მე ანგელოსი მარველი, რაჲთა შეეხოს მათ და წმიდა ჰყოს იგინი, და რათა ვისმინო გმისა შენისა. იტირე, სულო, ჩემო, ცოდვათა გამო, დასასრული ცხორებისაჲ მოახლებულ არს და ჟამი არს სინანულისაჲ. იტირე, იტირე, იგლოვე, და ილოცე, რაჲთა შეისმინოს და შეგიწყალოს შენ ღმერთმან ჩემმან სულგრძელმან და დიდადმოწყალემან. ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი 6

შეცდომილ ვარ მე, ჰოჲ უფალო, და განვეშორე მე გზისაგან ჭეშმარიტისა, და დანთქმულ ვარ ცოდვათა შინა ჩემთა, მომივლინე მე ანგელოსი მფარველი, რაჲთა მიმიძღუეს მე გზასა ცხონებისასა და გიგალობდე სიხარულითა: ალილუია.

იკოსი 6

უფალო, იესო ქრისტე, შენ ხარ მომცემელი ჩუენდა საზრდელისა, სასუმელისა, სამოსელისა, მომცემელი კეთილგანზავებულისა ჰაერისა, უხუებით ნაყოფთა ქუეყანისათა და ჟამთა მშვიდობისათა, ხოლო მე მყოფ ვარ მზაკურებათა შინა და ამპარტავნებასა, არა მომხსენებელი მოწყალებათა ამათ შენთა; არარაჲ მიქმნიეს კეთილი ქუეყანასა ამას ზედა და, მოვჰკუდები რაჲ, არცა რაჲსა წამღები ვარ, თვინიერ საქმეთა ჩემთა ბოროტთა, ხოლო რაოდენი შური, ცილისწამებაჲ, უსამართლობაჲ, ნაყროვანებაჲ, მრუშებაჲ, უდებებაჲ, უსჯულოება და სხუაჲ. და სხუაჲ მრავალი ბოროტი ვქმენ მე ცხორებასა შინა ჩემსა, სადა არიან საქმენი შენნი კეთილნი, ჰოჲ, სულო ჩემო? ღმერთო მაცხოვარო ჩემო, იხილე მწუხარებანი სულისა ჩემისანი და ვითარცა მამამან მიუტევა უძღებსა ძესა თვისსა ეგრეთვე შენცა, მომიტევენ ცოდვანი ჩემნი ნებსითნი და უნებლიეთნი, და ვითარცა მეძავი შეიწყალე და ავაზაკსა უკანასკნელსა ჟამსა მიუტევე, ეგრეთვე მეცა მომიტევენ და შემიწყალე შევრდომილი შენდა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა, ხილვად ვერ მკადრებელი ხატისა შენისაჲ და მღაღადებელი შენდა ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე მე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი7

მყოფი უდებებასა შინა და დამვიწყებელი მცნებისა შენისა, რომლითა დღე მეშვიდე ჯერ არს შეწირვად შენდა. არა მავალ ვარ ტაძარსა წმიდასა, რომელსა შინა უხილავად მყოფ ხარ შორის მლოცველთასა, უფალო ღმერთო ჩუენო, ხოლო ჟამსა ლოცვისა ჩემისასა გული ჩემი შორს იყო შენგან. სულმან ბოროტმან დამიბრმნა თუალნი ჩემნი, მწიკულევან მიყო ყურნი, და გული, და მოიცვა გონებაჲ ჩემი, იტირე! სულო ჩემო, ცოდვათა გამო ჩემთა, იტირე!
ღმერთო, უხვო სიყუარილითაო და მრავალმოწყალეო, იხილე მწუხარებაჲ სულისა ჩემისაჲ, და მომიტევე მე ყოველნი ცოდვანი ჩემნი, და განმამტკიცე მე, და განმაბრძანე არა დავიწყებად ყოველთა მოწყალეთა შენთა, და ლოცვად შენდა გულითა წმიდითა ღირს მყავ, და ანგელოზსა მფარველსა ნუ მიმიღებ ჩემგან, რათა დამიცვას მე მანქანებათაგან ბოროტისათა, და ვადიდებდე მე სახელსა წმიდასა შენსა.

იკოსი7

ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, მკურნალო სულისა და ხორცთა ჩემთაო, შენ გვწურთნი ჩუენ, რაჲთა ვინანდეთ ცოდვათა ჩუენთა და განვმტკიცნებოდეთ მოწყალებათა შინა შენთა. მე ვარ ღარიბი და უპოვარი, და ენაჲ ჩემი აღეკრა სასასა ჩემსა, გარნა ისმინე ჩემი, ყოვლადმოწყალეო ღმერთო, და მიხსენ მე განსაცდელთაგან სულისა ბოროტისა, მომიტევენ მე ბოროტებანი გულისა ჩემისანი, რამეთუ მწუხარებანი გულისანი განმიმრავლდნენ, რაჲთა გიღაღადო შენ მსგავსად მეზუერისა: ღმერთო, მოწყალე მექმენ მე, ცოდვილსა. იესო, ძეო ღმრთისაო, განწმიდე და განჰკურნე სნეული სული ჩემი, მღაღადებელ შენდა. ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე მე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი 8

ჰოჲ, წიაღო მიუწდომელო, სიმდიდრეო სიბრძნისაო და მოწყალებისაო: რაოდენ მიუწდომელ არს, ჰოჲ უფალო, განგებულებაჲ შენი, განმწმიდე ნათლითა მით ჭეშმარიტებისაჲთა მეცა, სულმოკლე და მცირედმორწმუნე, რაჲთა სიღრმისაგან სულისა ჩემისა გიგალობდე შენ: ალილუია.

იკოსი 8

იესო, სიუხვეო სიყუარილისაო, რომელმან დაითმინე ტანჯუანი ჩუენ ცოდვილთათვის, შემიწყალე მე, რომელმან ჯუარს გაცვი შენ ცოდვათა მიერ ჩემთა. ვუწყი უფალო, მოციქულთა და წინასწარმეტყუელთა ღმრთისათა გვიჩუენეს ჩუენ გზაჲ ცხორებისაჲ. ხოლო მე ვიყავ მზაკურებასა შინა, რომელსა მაქუნდა ყურნი სმენად. არა ვისმინე... შემიწყალე მე, ღმერთო, მრავალგზის მონანული ცოდვათა გამო ჩემთა გზასა ზედა ბოროტსა, იესო, ძეო ღმრთისაო, რომელმან მომმადლენ ჩუენ სიხარული, წმიდათა საიდუმლოთა შენთა თანა ზიარ ყოფისაჲ, მომმადლე მეცა იესო, ძეო ღმრთისაო, შეისმინე ჩემი, მწუხარებასა შინა გულისა ჩემისასა მღაღადებელისა შენდა: ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი 9

უფალო, ღმერთო ჩემო, ვხედავ მე პალატსა შენსა, გარნა არა მაქუს სამოსელი წმიდაჲ, რათა შევიდე მას შინა, განმიხუენ მე კარნი სინანულისანი, ჰოჲ მაცხოვარო ჩემო, და განწმიდე სამოსელი სულისა ჩემისა ცოდვილისა და მიხსენ მე, რათა სინანულისათა გულისა ჩემისათა გიღაღადო შენ: ალილუია.

იკოსი 9

იესო, სიხარულო ჩუენო, შემიწყალე მე; იესო, ძეო ღმრთისაო, რომელმან უჩუენე მოწაფეთა შენთა მთასა ზედა თაბორსა დიდებაჲ შენი, გამოაბრწყინვე ნათელი შენი მიუაჩრდილებელი სულსა შინა ჩემსა. მტილსა შინა გეთსემანიისასა ლოცულობდი მხურვალითა ლოცვითა, იესო ძეო ღმრთისაო, მასწავე მეცა ლოცვად, იესო ძეო ღმრთისაო, მასწავე მეცა ლოცვად შენდა. იესო, ძეო ღმრთისაო, მომმადლე მე სიმდაბლე და სარწმუნოებაჲ წმიდისა მამამთავრისა აბრაამისაჲ. იესო, ძეო ღმრთისაო, შეისმინე ხმაჲ ცოდვილისა მონისა (მხევალისა) შენისაჲ, შენდა მომართ მღაღადებელისაჲ: ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე განბანად ცოდჳილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი 10

იესო, ღმერთო ჩემო, შენ აღადგინე სიკუდილისაგან მართალი ლაზარე, აღმადგინე მეცა უფსკრულთაგან ცოდვათა ჩემთასა. ვითარცა მომკუდარსა ლაზარესა უბრძანე გამოსვლად მღვიმისაგან სიკუდილისა. მიბრძანე მეცა, უფალო, გამოსვლად მღვიმისაგან ცოდვათა და უსჯულოებათა ჩემთასა, რათა გამობრწყინდეს სულსა შინა ჩემსა ნათელი ჭეშმარიტებისაჲ, და გულსა შინა ჩემსა სიხარული, გიღაღადო შენ: ალილუია.

იკოსი 10

იესო, ძეო ღმრთისაო, შენ სულგრძელსა და მრავალ-მოწყალესა შეგცოდე მე, და ბოროტებითა განვვლი ყოველსა ცხორებასა ჩემსა წინაშე შენსა. აწ მტირალი ცოდვათა გამო ჩემთა, ვითარცა წმიდაჲ წინასწარმეტყუელი დავითი გიღაღადებ შენ, მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აგოცე უსჯულოებანი ჩემნი. ვუწყი, უფალო, რამეთუ სარწმუნეოებაჲ თჳნიერ საქმეთაგან მკუდარ არს, ხოლო საქმენი კეთილნი არა მაქუს და სული ჩემი სავსე არს მწუხარებითა, გარნა შენ სთქუ, ვითარმედ, ნეტარ არიან მგლოვიარენი, რამეთუ ისინი ნუგეშინისცემულ იქმნენ... ღმერთო მოწყალეო, შემეწიე და მასწავე მე გლოვაჲ ცოდვათა გამო ჩემთა, და ისმინე ჩემი, მღაღადებელისაჲ შენდა: ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე მე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი 11

უფალო, შენ სთქუ: გიყუარდეთ მტერნი თქუენი, აკურთხევდით მაწყევართა თქუენთა, კეთილსა უყოფდით მოძულეთა თქუენთა, და ილოცვიდეთ მათთჳს რომელნი გმძლავრობენ და გდევნიან თქუენ, რათა იყუნეთ თქვენ ძენი მამისა თქუენისანი, რომელ არს ცათა შინა. ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე, რაჲთა მიყუარდეს მოყუასნი ჩემნი, და ყოველი რაჲცა არს სიბრძნით ქმნული ხელთა მიერ შენთა, და სიღრმისაგან სულისა ჩემისა გიგალობდე დიდებასა: ალილუია.

იკოსი 11

იესო, ძეო ღმრთისაო, მომიტევე მე ყოველი, რაჲცა შეგცოდე სიყრმით ჩემითგან, სიტყვით თუ საქმით, ცნობით თუ უმეცრებით. უფალო, იხსენ კეთილმსახურნი და შეისმინე ჩემიცა მრავალმცოდუელისა და უღირსისა მონისა (მხევლისა) შენისა და ნუ დამაკლებ მე მოწყალებათა შენთა, სახელითა მამისაჲთა, და ძისაჲთა, და სულისა შენისა წმიდისაჲთა. იესო, ნუგეშინისმცემელო, სახიერო, შემიწყალე მე. იესო, სიხარულო ჩემო, შეისმინე ჩემი და განიხაროს გულმან ჩემმან. იესო, ძეო ღმრთისაო, ნუ მიმიღებ ანგელოზსა მფარველსა ჩემგან, და სული შენი წმიდაჲ მომივლინე მე. ღმერთო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველივე ძალგიძს, დააცხრე მწუხარებაჲ ჩემი და შეისმინე ხმაჲ შენდა მომართ მღაღადებლისაჲ: ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შემეწიე მე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი 12

დაფლული ცოდვათა შინა ჩემთა შეუერთდები ფერხთა შენთა წმიდათა, უფალო მღაღადებელი შენდა: განმბანე მე ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა და განმწმიდე მე, მომეც მე სიხარული მოწყალებისა შენისაჲ და განდიდნეს გული ჩემი, მრავლითა მიერ ცოდვათაგან შემუსვრილი; გული წმიდაჲ დაჰბადე ჩემთანა, ღმერთო ჩემო, რათა სიხარულითა, სულისა მიერ წმიდისა გიღაღადო შენ, ალილუია.

იკოსი 12

იესო, ძეო ღმრთისაო, მიწყალე მე, რომელმან ორგულებასა და ამპარტავნებასა შინა გულისა ჩემისაჲსა განვვლე ყოველი ცხორებაჲ ჩემი, იესო, ძეო ღმრთისაო, მიწყალე მე, მომკვლელი, კადნიერებასა შინა ჩემსა. ყოვლისა ნიჭისა, რომელი მომეც მე შობითგან ჩემისა. იესო, სიბრძნეო ჩუენო, შემიწყალე მე, ვერ შემცნობელი სიბრძნის შენისა, რაჲთა გიყუარდე შენ, და აღვიარებდე მცნებათა შენთა ნათესავთა ჩემთა და მოყუასთა ჩემთათვის. ჰოჲ, ვითარითა ცრემლთა მიერ ჩემთა განვიბან ჭირსა და მწუხარებასა გულისა ჩემისასა; ჰოჲ, უფალო, ვითარცა ისმენ შენ ლოცვასა მონანულთა ცოდვილთასა, შეისმინე ჩემიცა, რომელი მწუხარებათა შინა გულისა ჩემისასა ვღაღადებ შენდა: ღმერთო, მცხოვარო ჩემო, შემეწიე მე განბანად ცოდვილისა სულისა ჩემისა ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა!

კონდაკი 13

უფალო ღმერთო ჩემო, მაცხოვარო სულისა ჩემისაო, შენ მომანიჭე მე დასაბამი ცხორებისაჲ, რათა სიხარულითა და წმიდითა გულითა ვყოფდე წმიდასა ნებასა შენსა, გრნა მე სიყრმით ჩემითგან ყოვლითა ცოდვითა გარდავჰხედ გზისაგან ჭეშმარიტისა და ვითარცა ცხოვარი წარწყმედული ვვალ მწუხარებასა შინა. დღესა ამას მგლოვიარითა გულითა შეუვრდები წმიდათა ფერხთა შენთა და გიღაღადებ შენ: ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, შეისმინე და ნუ უგულვებელს-ჰყოფ ლოცვათა ჩემთა და შემინდევ მე უძლურებანი სულისა ჩემისანი; განმაბრძნე, ჰოჲ უფალო, შეცნობად სიბრძნისა შენისა წმიდისა და სარწმუნოებასა შინა შენსა წმიდისა განმამტკიცე მე მცირედმორწმუნე და უკეთური; ღირს მყავ გულისხმისყოფად მცნებათა შენთასა ყოვლითა გულითა, და ყოვლითა სულითა ჩემითა, და თვინიერ ორგულებისა აღვასრულო იგინი, და ვჰყო ნებაჲ შენი წმიდაჲ, ნუ მისდრეკ გულსა ჩემსა სიტყუათა მიმართ და განზრახუათა ბოროტისათა, და განმბრძანე მე ხილვად და არა დავიწყებად. ყოველთა შეცოდებათა ჩემთა, და ყოველთა ნიჭთა შენთა. აკურთხე შრომაჲ ჩემი და მწუხარებანი დაშრომილთა დღეთა ჩემთანი, დაცვად გულისა ჩემისა, და გარდამომივლინე მადლი სულისა შენისა წმიდისაჲ რათა ნუგეშინისცემულ ვიქმნე, და განიმართოს ცოდუათა და მწუხარებათაგან დადრეკილი სული ჩემი, და ლმობიერითა გულითა გიღაღადო შენ: ალილუია.

იკოსი13

სულო ჩემო, იტირე და იგლოვე ცოდვათა გამო, რათა განიბანო ცრემლთა მიერ სინანულისაჲთა შემიწყალე მე, იესო ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველივე ძალგიძს, დიდითა წყალობითა შენითა. მიწყალე მე ღმერთო, მიწყალე მე, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩვენი და ჩვენ ერნი შენნი: ალილუია, ალილუია, ალილუია.
(ამას მუხლმოდრეკით ვიტყვით სამგზის, შემდგომ 1 იკოსსა და 1 კონდაკს).

ლოცვა მუხლმოდრეკით სათქმელი

ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო, შენ ხარ წყაროჲ ცხორებისაჲ და უკუდავებისაჲ, შენ შემიყუარენ ჩუენ, უწინარეს ჩემისა არსებად მოყუანებისა დიდითა ღვთაებრივითა სიყუარულითა შენითა. უფალმან ჩვენმან იესო ქრისტემან შესწირა თავი თვისი, თავს იდვა ტანჯუანი ჯუარცმითა და დასთხია სისხლი თვისი წმიდაჲ ცოდვათათვის სოფლისა. ღმერთო, მამაო ჩვენო მოწყალეო, ღირს ჰყავ ყოველნი და მეცა შეცნობად და არ დავიწყებად საიდულმლოჲსა ამის დიდისა სიყუარულისა შენისა, და მხოლოდშობილისა ძისა შენისა. ჰოჲ, რაოდენგზის შეურაცხ-გყავ და განმამწარე შენ, უფალო ჩემო, საძაგელთაგან საქმეთა და განზრახუათა ჩემთა; ბოროტებათა შინა ჩემთა არა მოვიხსენებდი მოწყალებათა და წყალობათა შენთა ჩემდა მომართ ქმნულთა. მე შთაფლულ ვარ ცოდვათა შინა, ხოლო შენ ყოველსა ჟამსა მომანიჭებ შენსა მოწყალებასა: პურსა, წყალსა, ნაყოფთა, ჰაერსა კეთილშეზავებულსა, სითბოსა და სიხარულსა გულისასა, ხოლო ოდეს შემუსვრილი სული ჩემი აღიწევის შენდა მომართ, ოდეს ცოდვათაგან ვიძლევი მე ვითარცა ღელვათა ზღვისათა, ვისღა შეუვრდე? ჰოჲ უფალო, ვის შევღაღადო? ვისა მიმართ წავმართო მზერაჲ ჩემი და ლოცვაჲ ცოდვათა გამო ჩემთა? უკეთუ არა შენდა მომართ, უფალო ღმერთო ჩემო; კუალად ვეცემი, გარნა ნუ უგულვებელს-ჰყოფ უძლურებათა გამო სულსა ჩემსა მონანულსა, და მარადის ცოდვათა შინა მყოფსა. ჰოჲ, უფალო, უფალო, ვითარითა ცრემლთა მიერ მადლობასა აღგივლენ შენ მოწყალებათა გამო, ვითარსა ქებასა გიგალობ შენ. შენ ხარ ცხორებაჲ ჩემი, სიხარული და მარადის სიყუარული ჩემი, ხოლო ოდეს განგეშორები შენ, ბნელი მომიცავს მე, და მწუხარებაჲ სიკუდილისა მიმწევნელი აღავსებს გულსა ჩემსა, და მწუხარებს სული ჩემი. ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო! იესო, ძეო ღმრთისაო, ღირს მყავ კუალადვე შეცნობად წმიდისა შენისა სიყუარულისა და გარდამომივლინე მე მადლი სულისა შენისა წმიდისაჲ, რათა დამადგინოს მე მცირედმორწმუნე და სულმოკლე გზასა ზედა ცხონებისასა: მასწავლე მე, ცოდვილსა, სიმდაბლითა და სიყუარულითა ქმნად ნებისა შენისა, და დასწვი ცეცხლსა შინა სულგრძელებისასა ბორიტნი განზრახუანი ჩემნი, და ვითარცა რკინაჲ ბრძმედსა შინა გამოახურვე გული ჩემი, და განაახლე, და განწმიდე იგი ცოდუათაგან ჩემთა, რაჲთა სიხარულითა გიგალობო შენ: ალილუია, ალილუია, ალილუია.