მთავარი გვერდი - ლოცვანი

დაუჯდომელი საგალობელი წმიდისა მღუდელ-მოწამისა კვიპრიანესი 
და მოწამისა იუსტინასი

ევედრებიან ჯადოქრობისაგან თავის დასაცავად და ეშმაკეულთა განსაკურნებლად

ტროპარი:

საქმით მიემსგავსე მოციქულთა და საყდარსა მათსა ღირს იქმენ, საქმე მოიგე, ნეტარო, აღმყუანებელი ხედვად, ამისთჳსცა სიტყუასა მას ჭეშმარიტებისასა მართლად აღმოჲტყოდი, და სარწმუნოებით იღუაწე ვიდრე სისხლითა დათხევადმდე წმიდაო მღუდელმთავარო კვიპრიანე, ევედრე ქრისტჱსა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი

ხელოვნებისა მისგან მოგებისა მოისწრაფე შენ, ღვთივ-გონიერო, საღმრთოჲთა მეცნიერებისა მიმართ, და აჩუენე სოფელსა სიბრძნეჲ შენი, ყოვლად ბრძენო და პატივისმცემელთა შენთა კურნებასა მიანიჭებ. კვიპრიანე იუსტინეს თანა, მეოხ გვეყვენით წინაშე კაცთმოყუარისა მეუფისა, რათა ვედრებითა თქუენითა შეიწყალნეს სულნი ჩუენნი.

კონდაკი 1

ჭეშმარიტ ღუთისადმი მსახურებისათვის, ეშმაკის მსახურებისაგან გამორჩეულო და წმიდათა დასთან შეერთებულო, წმიდაო მღუდელმოწამეო კვიპრიანე ევედრე ქრისტჱსა ღმერთსა, რათა გვიჴსნას ჩუენ ბადეთაგან მზაკვარისასა და მოგუანიჭოს ჩუენ ძლევაჲ სოფელსა, ხორცთა და ეშმაკსა ზედა. და ესრეთ გიხმობთ შენ: გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე, მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

იკოსი 1

ძალნი ანგელოზთანი განკჳრდეს, ოდეს ხელოვნებისა მისგან მოგუობისა მოისწრაფე შენ, ღუთივ-გონიერო კვიპრიანე, საღმრთოჲსა მეცნიერებისა მიმართ, და სინანულითა შენითა მოიღე ანგელოზებრივი უვნებელი ცხოვრება და აწ ჩუენცა მოქცევითა შენითა განკჳრვებულნი, გიღაღადებთ:
გიხაროდენ, მოქცევითა შენითა ანგელოზთა განმაკჳრვებელო;
გიხაროდენ, წმიდათა დასის განმამხიარულებელო;
გიხაროდენ, სიბრძნისა შენისა წარმომაჩინებელო;
გიხაროდენ, ქრისტჱსათჳს გჳრგჳნისა მომღებელო;
გიხაროდენ, რამეთუ შენს მიერ ეშმაკნი განიოტიან;
გიხაროდენ, რამეთუ შენს მიერ ყოველნი სნეულებანი განიკურნვნიან;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 2

ჰხედვიდა რა უფალი, თუ ვითარ მცირისა მის ასაკისაგან უსჯულო მშობელთა მიერ, მიცემულ იქნა სწავლად ეშმაკისადმი მსახურებისა, ინება მოქცევაჲ მისი, და ანგელოზთა და ყოველთა წმიდათა თანა გალობად თჳსსა მომართ: ალილუია.

იკოსი 2

გონებაჲ არა სრული გულსმოდგინედ იღვწოდა შეცნობად ჭეშმარიტებისასა, და გამოძიებითა ეშმაკთა მანქანებათა, იხილა რა უძლურებაჲ მათი და შიში ქრისტჱსი, მოისწრაფა ტაძარსა უფლისასა საღმრთოჲსა მეცნირებისა მიმართ. ამისთჳს გიღაღადებთ შენ:
გიხაროდენ, ეშმაკთა მანქანებათა შემსწავლელო;
გიხაროდენ, მისდამი მსახურებისა ხიბლთა მამხილებელო;
გიხაროდენ, გუელისა მის ბოროტისა შემარცხვენელო;
გიხაროდენ, ქრისტეანთა განმადიდებელო;
გიხაროდენ, ამა სოფლისა ბრძენთა უბრძენესო;
გიხაროდენ, გონიერთა უგონიერესო;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 3

ძალმან მაღლისამან განიბრძნო შენ გონებაჲ, ოდეს ვერ ჰპოვე წარმატებაჲ, ჯადოქრობასა შინა აღლადოსისთვის იუსტინესა მიმართ. ეშმაკთა ჰრქუეს მას: გუეშინის ჩუენ ჯუარისა და ვკარგავთ ძალსა, ოდეს ლოცულობს იუსტინე. ხოლო მან ჰრქუა მათ: უკეთუ გეშინის თქუენ ჯუარისა, ჯუარცმული უძლიერეს არს მისსა. და მცნობელი ესე ეშმაკთა უძლურებისა, შევიდა ტაძარსა უფლისაჲსა გალობად ყოველთა მართალთა თანა: ალილუია.

იკოსი 3

აქუნდა რა, გონებაჲ ზესთა ძალითა განათლებული, მიისწრაფვის კვიპრიანე მღუდელისა მიმართ და სთხოვს მას ნათლისღებასა, მან კი შეძრწუნებულმან არა შეისმინა მისი. ხოლო კვიპრიანე მირბიოდა სახლსა უფლისასა და ჰსდგა რა წირვაზედ არა განვიდა ტაძრიდგან, ოდეს ღაღად-ჰყო დიაკვანმა: „კათაკმეველნო განვედით“. ჰრქუა კვიპრიანემ: „არა განვიდე უკეთუ არა ნათელ მცეთ მე“. ხოლო ჩუენ ვითარსა შენისა განბრძნობისა მოხარულნი გიგალობთ ესრეთ:
გიხაროდენ, ზესთა ძალითა განათლებულო;
გიხაროდენ, უფლისა მიერ განბრძნობილო;
გიხაროდენ, ჯუარისა ძალისა შემცნობელო;
გიხაროდენ, ეშმაკთა თავისა თჳსისაგან განმდევნელო;
გიხაროდენ, ცხოვრებისა თჳსისა გამომასწორებელო;
გიხაროდენ, ეკლესიად სლვათა შენთა წარმმართუელო;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამე კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 4

ზრახუათა ქარიშხალმა მოგიცვა შენ, თუ ვითარცა ძალითა მიგეღო ნათლისღებაჲ. და შეჰკრიბა რა ჯადოქრობისა წიგგნი თჳსნი, წარიღო და დაჰსწვა ქალაქსა შორის, ღუთისა მიმართ გალობითა: ალილუია.
იკოსი 4

ესმა რა მღუდელსა შესახებ შენსა და კეთილ განზრახუისა შენისა გამო, ვითარმედ გსუროდა ქრისტეანობა, ნათელს გცემს შენ და განგამწესეს მკითხუელად ტაძარსა შინა. ამისთჳს გიგალობთ შენ:
გიხაროდენ, ბოროტთა სულთა მძლეველო;
გიხაროდენ, ჯადოქრობისა წიგნთა დამწუელო;
გიხაროდენ, ქრისტეანობის მომწადინებელო;
გიხაროდენ, წმიდისა ნათლისა მომღებელო;
გიხაროდენ, მღუდლისა მიერ განსწავლულო;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 5

წმიდისა ნათლისღებისა, ღვთივ-ქსოვილისა სამოსლისა მომღებელი, გულსმოდგინედ ჰვედრიდი ღმერთსა წარსულ ცოდუათა მოტევებასა, და ყოველთა ქრისტეანთათჳს უგალობდი ღმერთსა: ალილუია.

იკოსი 5

ჰხედვიდე რა მღუდელი ღუწათა და შრომათა შენთა, წმიდაო მღუდელ-მოწამეო კვირპიანე: მარხუასა, მრავალძალსა მღვიძარებასა, მუხლმოდრეკასა, სინანულსა, ლოცუასა შინა ცრემლთა დენასა, შემდგომად რაოდენთამე ჟამთა გადგენენ შენ დიაკვნად. ხოლო ჩუენ ვმადლობთ ღმერთსა და ესრეთ გაქებთ შენ:
გიხაროდენ, დღითა და ღამით ღვთისა მიმართ მღაღადებელო;
გიხაროდენ, ცოდუათა მოტევებისათვის მვედრებელო;
გიხაროდენ, წინაშე ღუთისა, ლოცუათა შინა ცრემლთა დამთხეველო;
გიხაროდენ, გზისა მხსნელისა შემცნობელო;
გიხაროდენ, ღუთისადმი მგზნებარე სიყუარულისა წარმომარჩინებელო;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 6

ქრისტეანულისა კეთილ-მსახურებისა სახითა ჰბაძუიდი რა ქალწულსა იუსტინეს, წმიდაო მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე, ჭეშმარიტად სრულყოფილ ქრისტეანედ წარმოგვიდეგ ჩუენ, უარჰყავ რა უღვთო სწავლება, ნათელ-იღე და ბაგითა შენითა და გულითა წმიდითა მადლობით უგალობდი ღმერთსა: ალილუია.

იკოსი 6

გაბრწყინდა რა გულსა შინა შენსა ნათელი ღუთაებრივისა სრულყოფილებისა, მიიწიე პატივსა მღუდელობისასა, ხოლო შემდგომად ამისა ეპისკოპოსობისასა. გევედრებით შენ: ლოცუითა შენითა განანთლენ ჩუენნიცა გულნი, შენდამი მხურვალედ ესრეთ მლოცველთა:
გიხაროდენ, ეპისკოპოსად კურთხეულო;
გიხაროდენ, ქალაქო მთასა ზედა აღშენებულო;
გიხაროდენ, წინაშე ღუთისა აღნთებულო ლამპარო;
გიხაროდენ, ღუთისადმი დაუღალავო მლოცველო;
გიხაროდენ, ჩუენდამი ღუთისაგან ბოძებულო მოძუღუარო;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.
კონდაკი 7

ინება რა უფალმან ხსნაჲ ყოველთა, მოგვანიჭა ჩუენ მეოხი ესე, შემწე და მკურნალი ამა სოფლისა ბოროტ სულთაგან. ზრახუათა და სიტყუათა შენთა მიერ მრავალთა მოიყუანებდი სინანულად და განშორებად ცოდვიან ცხოვრებისაგან, და ასწავებდი მათ გალობად ღუთისადმი ესრეთ: ალილუია.

იკოსი 7

ახალ ბრძენ მკურნალად გამოუჩნდი სოფელსა მღუდელ-მოამეო კვიპრიანე, რამეთუ ლოცვისა შენისა ძალითა მრავალფერ გრძნეულებათა ვერ ძალუძთ წინააღმდგომად ჩუენდა, არამედ ბოროტ კაცთა და მზაკუარ ეშმაკთა მიერ წარმოგზავნილნი მეყუსეულად შეიმუსვრიან და განიდევნიან, ხოლო ჩუენ, შენდამი მონიჭებულისა საღმრთოჲსა ძალისა მხილველნი, გიგალობთ ესრეთ:
გიხაროდენ, ჯადოქრულ მანქანებათა დამარღვეველო;
გიხაროდენ, საშინელ ეშმაკთა განმდევნელო;
გიხაროდენ, რამეთუ შენით ბოროტნი სულნი, ვითარცა კუამლი განქარდებიან;
გიხაროდენ, რამეთუ შენს მიერ მრავალგვემულთა მეყუსეულად განეშორვნიან;
გიხაროდენ, ჭირთა და მწუხარებათგან გამომჴსნელო;
გიხაროდენ, ტანჯუათა სიხარულად გარდამაქცეველო;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 8

საკჳრველ სასწაულად გვიჩნს შენდამი რწმენით მოლტოლვილთა, წმიდაო მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანეო, რამეთუ ღვთივ ბოძებულითა, კაცთა მტანჯუელ, უწმიდურ სულთა განდევნის მაღლით, ეშმაკნი განისხმიან, სნეულნი განიკურნვნიან და უგალობენ ღმერთსა: ალილუია.

იკოსი 8

მთელითა გულითა შენითა, წინაშე ღუთისა ამაღლებულო და მთელითა სულითა შენითა მისისა შემყუარებელო, ყოვლითა გულსმოდგინებითა და სურვილითა იღწვოდი აღსრულებად ნებისა მისისა, ხოლო შენ ვითარცა მწყემსმან კეთილმან არა მოიძაგე ურვათაგან დამძიმებულნი, არამედ წარმძღოლველი ლოცვათა შინა წინაშე ღუთისა, კურნებათა და ნუგეშთა მიჰმადლებ მათ, ხოლო ჩუენ მაქებელნი ღუთისადმი შენისა სიყუარულისა, გიგალობთ ესრეთ:
გიხაროდენ, ყოვლითა გულითა ქრისტჱსა შემყუარებელო;
გიხაროდენ, ყოველთა სათნოებათა სრულმყოფელო;
გიხაროდენ, სნეულთა და უძლურთა შეწევნაო;
გიხაროდენ, ურვათა და მწუხარებათა შინა ნუგეშინისცემაო;
გიხაროდენ, ამა სოფლისა, ხორცთა და ეშმაკისაგან მომდინარე, ყოველთა ცილისწამებათა და საცდურთა განმაოტებელო;
გიხაროდენ, ყოველთა სულიერთა და ხორციელთა სნეულებათაგან განმკურვნელო;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 9

ყოველნი ძალნი ანგელოზთანი მხიარულ იქმნენ, ჰხედვიდენ რა შეურყეველად და კადნიერად აღმსარებელსა ქრისტჱსა, ოდეს იუსტინესა თანა წარყუანილ იქმნა წარსაკუეთელად თავისა, ხოლო კვიპრიანე თანაუგრძნობდა, რათა არა განუდგეს იუსტინე ქრისტჱსა, ოდეს იხილავს მას თავწარკუეთილსა, და ჰრქუა კვიპრიანემ: უმჯობეს არს უწინ წარკუეთად შენდა, ხოლო შემდგომად ჩემდა. და დაჰსდევდეს რა თავნი მახვილსა ქუეშე, უგალობეს ღმერთსა: ალილუია.

იკოსი 9

არცა რიტორთა მრავალ-მეტყუელთა ძალუძთ ღირსად გამოთქმად ქრისტჱსათჳს თქუენთა ტანჯუათა, არა შეუშინდით ფიცხელთა ქადაგებათა, არამედ ნათლითა სახეებითა წარსდეგით წინაშე უსჯულოთა სამსჯავროჲსა და მით აღსძრავთ ყოველთა მართალთა გალობად თქუენდა:
გიხაროდენ, ქრისტჱს სარწმუნეობის შეურყევნელო აღმსარებელნო;
გიხაროდენ, ყოვლად-წმიდისა სამებისა კადნიერებით მქადაგებელნო;
გიხაროდენ, ქრისტჱსათჳს სულთა თქუენთა დამდებელნო;
გიხაროდენ, ფიცხელთა წამებათა არარად შემრაცხუელნო;
გიხაროდენ, რამეთუ ტაჯუანი თქუენნი მართალ-მორწმუნეთა მიერ იქებიან;
გიხაროდენ, რამეთუ სახელნი თქუენნი ტაძარსა შინა ღმრთისასა იდიდებიან;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 10

გენება რა ხსნაჲ, ბოროტ სულთაგან შეპყრობილთა, ყოველთა სულთა, ნუ დაჰსცხრები ვედრებად უფლისა მიმართ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე, რამეთუ მონიჭებულ არს მადლი ლოცვისა ჩუენ ყოველთათჳს, რაჲთა შეწყალებულნი და განწმედილნი უგალობდეთ ღმერთსა: ალილუია.

იკოსი 10

კედლად მტკიცე და ზღუდედ შეურყეველად, ყოველთა ხილულთა და უხილავთა მტერთაგან, გვექმენ ჩუენ, მხურვალითა რწმენითა და სიყუარულითა შენდამი მოლტოლვილთა, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე, რათა შენსა მიერ დაცულნი და მოხსნილნი გიგალობდეთ:
გიხაროდენ, სიმდაბლითა შენითა ბოროტთა სულთა ისართა დამწუელო;
გიხაროდენ, ხილულთა და უხილავთა მტერთაგან კედელო და ზღუდეო;
გიხაროდენ, მართლმადიდებელი ეკლესიისა ყოვლად დიდებულო სამკაულო;
გიხაროდენ, მწუხარეთა უსაყვარლეო ნუგეშო და მხიარულებაო;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 11

კეთილ ინებე რა უღირსებისა შენისაგან ღირსყოფად და შერთუად ყოვლად წმიდისა სამებისა სამწყსოჲსა თანა, დაუცხრომელითა გალობითა მისდამი _ წყალობისათვის ყოველთა შეცოდებულთა მომართ _ სხუათა გარდაემატე, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე, მსწრაფლშემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს. ხოლო ჩუენ, ესე ვითარისა ჩუენდამი მოწყალებისა გამო, ვმადლობთ ღმერთსა და ვჰხმობთ მას: ალილუია.

იკოსი 11

ნათლე-ცისკროვან სანთლად მოევლინე ქრისტჱს ეკლესიასა ღვთივ-განბრძნობილო, რომელი უნივთოითა ნათლჲთა განანათლებ სულთა მართალთა, გვედრით შენ, აწცა განგვინათლე ცოდუით დაბნელებულნი გულნი ჩუენნი, შენდამი ესრეთ მგალობელთა:
გიხაროდენ, განწირულთაგან, ვითარცა ცხოვარი დაკარგული აღმოტაცებულო;
გიხაროდენ, უღირსებისა შენისგან ღირსად ქმნილო;
გიხაროდენ, ღუთისა მიერ წმიდისა, მისისა სამწყსოჲსა თანა შეერთებულო;
გიხაროდენ, ნათლითა უნივთოჲთა მართალთა სულთა განმანათლებელო;
გიხაროდენ, შეცდომილთა ჭეშმარიტ გზაზე მომყუანებელო;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 12

შენდამი ღვთივ-ბოძებულითა მადლითა დასთრგუნავ ძალთა მტერთასა და ყოველსა სატანებრივსა ზედა მოსვლასა. სძლიე რა მტერსა შენსა და აღიბეჭდე მოწამეობრივითა წინაშე საყდრისა მეუფისა დიდებისასა, ევედრე ღმერთსა მონიჭებად ჩუენდა დაჰხსნისა ტყუეობისაგან ეშმაკისასა, რაჲთა ხსნილნი ესე უგალობდეთ მას: ალილუია.

იკოსი 12

უგალობდეთ რა, შენსა ღუთისადმი ერთგულებასა, და საკჳრველთა, უდიდებულესთა სასწაულთა, გაქებთ და გადიდებთ შენ მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე, ღუთისაგან მიღებულისა ესე ვითარისა მადლისა გამო და გევედრებით შენ, რათა ჟამსა სიკუდილისა ჩუენისასა, ოდეს სულთა ჩუენთა გარე მოადგეს სიმრავლე ეშმაკთასა, მოგვივლინე შეწევნაჲ შენი, რაჲთა ჰხსნილნი შენს მიერ ვხმობდეთ შენდამი ესრეთ:
გიხაროდენ, მტერთა ძალისა ზედამოსვლათაგან მსწრაფლ-შემწეო;
გიხაროდენ, ყოველგუარ ჭირთა და მწუხარებათაგან გამოხსნაო;
გიხაროდენ, ქრისტეს სრულად შემყუარებელო;
გიხაროდენ, მისთვის სულისა შენისა დამდებელო;
გიხაროდენ, ზეციურ კრავის სისხლში განბანილო;
გიხაროდენ, უფლის ეზოთა შინა დამკჳდრებულო;
გიხაროდენ, წმიდათა დასთაგან შეერთებულო;
გიხაროდენ, ნათლითა სამბრწყინვალითა განბრწყინვებულო;
გიხაროდენ, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე მსწრაფლ-შემწეო და მეოხო სულთა ჩუენთათჳს.

კონდაკი 13

ჵ, ყოვლად საკჳრველო და ყოვლად დიდებულო, ღუთის სათნო-მყოფელო, წმიდაო მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე, მსწრაფლ-შემწეო ყოველთა შენდამი მოლტოლვილთაო, მიითუალე ჩუენ უღირსთაგან სადიდებელი ესე გალობაჲ ჩუენი, მრავალფერ სნეულებათაგან გაგვკურნე, დაგვიცევ ყოველთა ხილულთა და უხილავთა მტერთაგან, და ევედრე ღმერთსა ხსნად ჩუენდა საუკუნეო სატანჯუელთაგან, რათა ჩუენცა შენთანა უგალობდეთ მას ესრეთ: ალილუია.
(ეს კონდაკი იკითხება სამგზის, შემდეგ იკოსი 1 და კონდაკი 1)

სავედრებელი ლოცვა

ჵ, წმიდაო, სათნო-მყოფელო ღუთისაო, მღუდელ-მოწამეო კვიპრიანე, მსწრაფლ-შემწეო და მლოცველო ყოველთა შენდამი მოლტოლვილთათჳს, მიითუალე ჩუენ უღირსთაგან სადიდებელი ესე, ევედრე უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რათა მოგუმადლოს ჩუენ, უძლურებათა შინა განმტკიცებაჲ, მწუხარებათა შინა ნუგეშინისცემაჲ, და მოგუანიჭოს ჩუენ ყოველი სარგებელი ცხოვრებისა ჩუენთათჳს აღავლინე უფლისა მიმართ მრავალ-ძალი ლოცუაჲ შენი, რათა დაგვიცვას ჩუენ ყოველთაგან შეცოდებათა, გვასწაოს ჩუენ ჭეშმარიტი სინანული, გვიხსნას ჩუენ ტყუეობისაგან ეშმაკთა და ბოროტთა სულთა მანქანებათაგან და ყოველთა მაჭირვებელთა ჩუენთაგან. გვეყავნ ჩუენ მცუელად და შეურყეველად, ყოველთა ხილულთა და უხილავთა მტერთაგან, მოგუანიჭე ჩუენ განსაცდელსა შინა მოთმინებაჲ და ჟამსა სიკუდილისა ჩუენისასა შეწევნაჲ მოგვივლინე მაწამებელთა ჩუენთაგან, რომელნი შეგვემთხვივნეს ჰაერთა შინა საზვერეთასა, რათა შენს მიერ ძღუანებულნი, მივიწივნეთ ზეციურისა იერუსალიმსა, და ცათა სასუფეველსა შინა ღირს ვიქმნეთ ყოველთა წმიდათა თანა დიდებად ყოვლად-წმიდისა სამებისა, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.