მთავარი გვერდი - ლოცვანი

ლოცვა სიყვარულის განსავრცობად და
შურისა და ყოველგვარი სიავის აღმოსაფხვრელად

მოციქულთა შენთა სიყვარულის კავშირით შემაერთებელო ქრისტე, შეგვაერთენ ჩვენ, ერთგულნი მონანი შენნი, მით შენთან მჭიდროდ, რათა აღვასრულებდეთ მცნებათა შენთა და სიყვარულითა წრფელითა ვიყუარებოდეთ ურთიერთას, ლოცვითა ღმრთის-მშობელისათა მხოლოო კაცთმოყვარეო.

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

სიყვარულის ცეცხლით გაათბე შენდამი გულნი ჩვენნი ქრისტე ღმერთო, რათა მით აღნთებულნი, გულით, გონებით და მთელი არსებით შეგიყვაროთ წრფელად, მცნებათა შენთა დამმარხველი გადიდებდეთ შენ, ყოველთა კეთილთა ჩვენდა მომცემელო უფალო, დიდება შენდა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.